Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Let’s Speak Logopedie 

 

Datum laatste aanpassing: 31 mei 2022

 

Bij Let’s Speak Logopedie  willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze Opdrachtgevers zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in Let’s Speak Logopedie  stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande voorafgaande informatie en voorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.

 

Lees deze informatie aandachtig vooraleer u hiermee akkoord te verklaren. Let’s Speak Logopedie  kan deze algemene voorwaarden immers aanpassen en de nieuwe voorwaarden zullen van toepassing zijn op een nieuwe bestelling van onze diensten. Op de bestelling die u nu zal plaatsen, gelden de huidige voorwaarden.

 

Ondernemingsgegevens

Naam en rechtsvorm

Karen Rubbrecht (natuurlijke persoon)

Adres

Lombardsijdelaan 108 B

Postcode en gemeente

8434 Westende

Ondernemingsnummer

BE.0548.700.195

 

 

Contactgegevens

E-Mail

info@letsspeakacademy.com

Website

www.letsspeakacademy.com

 

Artikel 1. Algemene bepalingen

 

Het bedrijf Let’s Speak Logopedie , een entiteit-natuurlijke persoon vertegenwoordigd door Karen Rubbrecht, gevestigd te Lombardsijdelaan 108 B, 8434 Westende en handelend onder ondernemingsnummer BE.0548.700.195 (hierna Let’s Speak Logopedie ) biedt onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") aan dewelke van toepassing zijn op al haar opdrachtgevers (huidige, voormalige en toekomstige), bij elk bezoek of gebruik van de website en de informatie ervan door een Opdrachtgever (hierna de "Opdrachtgever"). De hiernavolgende bepalingen beheersen de uitvoering van alle opdrachten voor het verstrekken van coaching en opleidingen in de ruimste zin alsook het verkoop van materialen voor logopedisten. Een opdracht aan Let’s Speak Logopedie  houdt verzaking in aan de bestelvoorwaarden van de Opdrachtgever. Van deze voorwaarden kan enkel afgeweken worden mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van Let’s Speak Logopedie.

 

In deze Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 

 • Let’s Speak Logopedie : De handelsnaam “Let’s Speak Logopedie”, een entiteit-natuurlijke persoon vertegenwoordigd door Karen Rubbrecht, gevestigd te Lombardsijdelaan 108 B, 8434 Westende en handelend onder ondernemingsnummer BE. 0548.700.195.
 • Diensten: alle diensten die Let’s Speak Logopedie uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: OMFT (afwijkende mondgewoonten), Stemtherapie, Articulatietherapie, Ademhaling, Workshops, online of live coaching, opleidingspakketten, verkoop van materialen voor logopedisten,
 • Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Let’s Speak Logopedie een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met Let’s Speak Logopedie daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgena(a)m(en).
 • Consument: een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • Partner: Let’s Speak Logopedie werkt nauw samen met affiliates.
 • Materialen: alle werken, zoals websites en (web)applicaties, software, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de Materialen zich bevinden.
 • Bestelformulier: elektronisch document dat ter beschikking wordt gesteld op website van Let’s Speak Logopedie  via Shopify waarin een nadere omschrijving van Diensten is opgenomen en /of waarmee de Opdrachtgever een aanbod doet tot het geleverd krijgen van Diensten.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Let’s Speak Logopedie  en de Opdrachtgever op grond waarvan Let’s Speak Logopedie  Diensten levert aan de Opdrachtgever.
 • Schriftelijk: naast papieren geschriften ook e-mail en digitaal van Opdrachtgever, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.

 

Artikel 2. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden

 

Door zich in te schrijven in een opleiding gaat de Opdrachtgever akkoord dat hij of zij deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Let’s Speak Logopedie  gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten en overige verrichte handelingen, tenzij anders is overeengekomen. Er kunnen meerdere aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Bij wijze van uitzondering kan bij Schriftelijke overeenkomst na gezamenlijk akkoord van beide partijen afstand worden gedaan van bepalingen van de Voorwaarden. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan uit de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Voorwaarden onverlet.

 

Door een bezoek aan de Let’s Speak Logopedie  Website, het bekijken, openen of anderszins gebruik maken van één of meerdere diensten of informatie gemaakt, verzameld, gecompileerd of ingediend bij Let’s Speak Logopedie , erkent u uitdrukkelijk precontractueel in kennis te zijn gesteld met onze Voorwaarden en deze te hebben aanvaard. Als u niet wilt te worden gebonden aan onze Voorwaarden is uw enige optie de Let’s Speak Logopedie Website niet te bezoeken, te bekijken of anderszins gebruik te maken van één of meerdere diensten en producten aangeboden door Let’s Speak Logopedie , tenzij Schriftelijk overeengekomen. U begrijpt, accepteert en bent het er mee eens dat deze Voorwaarden een wettelijk bindende overeenkomst tussen u en Let’s Speak Logopedie vastleggen.

 

Artikel 3. Inhoud van de website

 

Let’s Speak Logopedie bepaalt grotendeels de inhoud van de Let’s Speak Logopedie  Website en draagt grote zorg voor de informatie erop. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om de website zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. Let’s Speak Logopedie behoudt zich het recht voor om de Let’s Speak Logopedie Website en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder enige aansprakelijkheid.

 

Let’s Speak Logopedie kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op de Let’s Speak Logopedie Website. Als gevolg hiervan, is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan Let’s Speak Logopedie niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Opdrachtgever zou kunnen lijden als gevolg van de op de Let’s Speak Logopedie Website verstrekte informatie. Uitingen van Let’s Speak Logopedie , waaronder afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, specificaties, schema’s, prijzen, prijslijsten, materiaallijsten, brochures en overige informatie op de Let’s Speak Logopedie Website of andere informatiekanalen, met betrekking tot onze diensten zijn indicatief en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

 

Als bepaalde inhoud van de website in strijd is met de wet, met de rechten van derden of met de goede zeden, moet de Opdrachtgever Let’s Speak Logopedie  zo snel mogelijk schriftelijk via email op de hoogte te stellen, zodat gepaste maatregelen kunnen genomen worden. Elke download vanaf de website is altijd op eigen risico van de Opdrachtgever. Let’s Speak Logopedie  is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Opdrachtgever.

 

Ondanks het feit dat de Let’s Speak Logopedie  Website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Let’s Speak Logopedie  niet. Let’s Speak Logopedie  is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Let’s Speak Logopedie is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Let’s Speak Logopedie  heeft het recht fouten aan te passen, ook wanneer een bestelling al bevestigd zou zijn.

 

Artikel 4. Bestellingen en offertes

 

Bestellingen die in naam van de Opdrachtgever worden geplaatst, worden geacht te zijn geplaatst door de Opdrachtgever en zijn bindend.

 

Let’s Speak Logopedie  heeft het recht voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van een bestelling en/of opdracht, zoals bijvoorbeeld het vragen van een aanbetaling c.q. een vooruitbetaling, of andere zekerheidstelling, en kan zonder opgave van redenen een bestelling van de Opdrachtgever weigeren. Let’s Speak Logopedie  behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% van de totale opdracht aan de Opdrachtgever te factureren alvorens Let’s Speak Logopedie  de opdracht zal uitvoeren.

 

Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende diensten en producten. Indien blijkt dat bij de aanvraag of voor het aangaan van de Overeenkomst door de Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Let’s Speak Logopedie  het recht de betreffende voorwaarden en andere prijzen aan te passen.

 

Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 

Let’s Speak Logopedie heeft het discretionaire recht, zonder dat zij verplicht is haar beslissing te motiveren, en zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is, de inlassing van een Overeenkomst te schorsen, stop te zetten of te weigeren, en dit zelfs nadat de Opdrachtgever deze Overeenkomst zouden hebben aanvaard of de uitvoering zouden hebben aangevat.

 

De aanvaarding van een Overeenkomst gebeurt steeds onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de directie van Let’s Speak Logopedie .

 

De Overeenkomst ontstaat op het moment waarop aan één van volgende voorwaarden is voldaan:

 

 • De Opdrachtgever op enigerlei wijze een mededeling aan Let’s Speak Logopedie  verricht inhoudende de aanvaarding van de offerte.
 • Opdrachtgever heeft het Bestelformulier ingevuld en ter kennis gebracht van Let’s Speak Logopedie .
 • Bij het verzenden van het Bestelformulier verklaart Opdrachtgever de Voorwaarden, de aanvullende voorwaarden en het Privacybeleid te hebben ontvangen, van de inhoud kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.
 • Let’s Speak Logopedie  heeft het Bestelformulier ontvangen en aanvaard. Let’s Speak Logopedie  behoudt zich het recht om een Bestelformulier niet te aanvaarden.

 

Bevestiging kan elektronisch (bijvoorbeeld via de Let’s Speak Logopedie  Website, per e-mail) of, indien is overeengekomen, Schriftelijk plaatsvinden. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. Indien niet anders aangegeven zijn gemaakte offertes geldig gedurende 14 dagen. Let’s Speak Logopedie  is uitsluitend aan haar offertes gebonden indien het akkoord door de Opdrachtgever Schriftelijk binnen 14     dagen wordt bevestigd, tenzij door Let’s Speak Logopedie  Schriftelijk anders is vermeld of de offerte Schriftelijk wordt ingetrokken.

 

Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij Schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.

 

Een Overeenkomst mag enkel worden aangegaan door een bij wet meerderjarige Opdrachtgever.

 

Let’s Speak Logopedie  is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

 

Artikel 5. Prijzen en Betaling

 

De prijs die is vermeld in de overeenkomst is bindend, tenzij er tussen het moment van inschrijving en het moment van levering sprake is van omstandigheden die de kostprijs van de bestelde  diensten en/of producten verhogen. In dat geval is Let’s Speak Logopedie gerechtigd om de prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Let’s Speak Logopedie  behoudt zich het recht voor om de prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van de aangeboden diensten of producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging in gaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling zijn hierbij uitgesloten.

 

Let’s Speak Logopedie  behoudt zich het recht voor om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door de Belgische overheid. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden. 

 

De betalingsverplichting van de Opdrachtgever vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

 

De facturen moeten betaald worden op de bankrekening of op de zetel van Let’s Speak Logopedie. Alle eventuele taksen en belastingen, transactiekosten en BTW zijn ten laste van de Opdrachtgever. Wissels of cheques worden niet aanvaard als betaalmiddel.

 

Let’s Speak Logopedie heeft steeds het recht te eisen dat facturen vooraf betaald worden.

 

Tenzij anders schriftelijk werd overeengekomen, moeten de facturen betaald worden binnen 14 dagen na factuurdatum en uiterlijk voor het aanvangen van de dienst. Let’s Speak Logopedie biedt de mogelijkheid om facturen in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Bestellingen via de webshop worden direct online afgerekend waarna de Opdrachtgever een digitale factuur ter bevestiging van de betaling zal ontvangen.

 

Bij niet-betaling van één factuur op de vervaldag heeft Let’s Speak Logopedie  het recht lopende diensten zonder verdere verwittiging op te schorten, met behoud van haar rechten en zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd kan zijn.

 

Wanneer een factuur niet uiterlijk op de vervaldag betaald is, zijn van rechtswege en zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling nodig is, verwijlintresten verschuldigd aan de intrestvoet die volgt uit de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties, te rekenen op het factuurbedrag vanaf de datum van de factuur, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimum van €100 exclusief BTW .

 

Indien de Opdrachtgever gevraagd heeft de factuur op te stellen op naam van een derde, en Let’s Speak Logopedie aan deze vraag gevolg heeft gegeven, blijft Let’s Speak Logopedie  gerechtigd om het verschuldigde bedrag bij de oorspronkelijke opdrachtgever te vorderen zodra de factuur aan de derde niet betaald wordt op de vervaldag. Hetzelfde geldt indien Let’s Speak Logopedie is ingegaan op een vraag tot creditering en facturatie aan een derde.

 

Alle op de Let’s Speak Logopedie website vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief BTW, afhankelijk van type product en Opdrachtgever tegen 6% of tegen 21%, tenzij anders vermeld en alle andere verplicht door de Opdrachtgever te dragen taksen of belastingen, prijswijzigingen en tikfouten voorbehouden. Indien leverings-, verzend-, reservatie- of administratieve kosten of andere overheidsheffingen worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de aangeboden Diensten zoals het woordelijk wordt omschreven. Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft Let’s Speak Logopedie het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Let’s Speak Logopedie behoudt zich het recht voor om de prijzen van de diensten  te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

 

De Opdrachtgever verklaart zich akkoord met het vergoeden van de kosten die Let’s Speak Logopedie maakt om enig incident dat in deze Voorwaarden wordt genoemd te onderzoeken en af te handelen. Al hetgeen de Opdrachtgever betaalt strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

 

De Opdrachtgever wordt verzocht om bij betaling het factuurnummer in te vullen. Alle facturen zijn, behoudens strijdige vermelding op de factuur, uitsluitend betaalbaar via overschrijving of een storting op het rekeningnummer van Let’s Speak Logopedie . De Opdrachtgever dient binnen een termijn van 14 kalenderdagen het totale factuurbedrag van de geleverde goederen en/of diensten over te schrijven naar Let’s Speak Logopedie op het vermelde rekeningnummer terug te vinden op de factuur.

 

Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.

 

Indien Opdrachtgever in verzuim is, heeft dat de volgende consequenties:

 

 • Opdrachtgever is 15% van de hoofdsom aan invorderingskosten verschuldigd met een minimum van €25, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
 • Opdrachtgever is, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.
 • De voor Opdrachtgever verleende Diensten mogen zonder nadere waarschuwing ontoegankelijk worden gemaakt totdat de openstaande bedragen, rente en dergelijke zijn voldaan.

 

Let’s Speak Logopedie mag daarbij elektronische facturen uitreiken. Let’s Speak Logopedie heeft het recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van de Diensten in rekening te brengen.

 

Facturen worden elektronisch naar de Opdrachtgever verstuurd, tenzij hij een Schriftelijke aanvraag indient deze per post te willen ontvangen. In dat geval is Let’s Speak Logopedie gerechtigd een meerkost aan te rekenen van €4,95 per verzonden factuur per post.

 

Indien betaling plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de klant of vanwege een door de klant verkeerd opgegeven rekeningnummer, dan is de klant €4,95 administratiekost verschuldigd per niet geslaagde automatische incasso.

 

Elke promotie geldt per Opdrachtgever waarbij promoties onderling niet cumuleerbaar zijn. In geval van misbruik door Opdrachtgever van promoties, door bijvoorbeeld (maar niet-limitatief) het aanmaken van meerdere accounts, behoudt Let’s Speak Logopedie zicht het recht voor om promoties niet toe te passen.

 

Tenzij Opdrachtgever een consument is, is beroep door Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek niet toegestaan.

 

Iedere klacht betreffende de dienst, van welke aard ook, dient door Opdrachtgever binnen de 8 werkdagen vanaf de begindatum van het presteren van de Diensten Schriftelijk te worden bekendgemaakt aan Let’s Speak Logopedie . Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen en Diensten in.

 

Leveringen worden slechts gedaan na volledige betaling van de door Let’s Speak Logopedie verstuurde factuur.

 

Artikel 6. Uitvoering

 

Let’s Speak Logopedie en haar Partners spannen zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de diensten.  Let’s Speak Logopedie zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven.

 

Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte beoogde resultaat, zullen de Opdrachtgever en Let’s Speak Logopedie in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen. De kosten voor dit meerwerk zullen overeenkomstig het normale tarief van Let’s Speak Logopedie worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Let’s Speak Logopedie aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Let’s Speak Logopedie . Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Let’s Speak Logopedie te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Let’s Speak Logopedie , heeft de klant geen recht op schadevergoeding  of ontbinding van de overeenkomst.

 

Eventuele klachten over de kwaliteit van de door Let’s Speak Logopedie en haar partners geleverde diensten  dienen binnen uiterlijk acht (8) dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Let’s Speak Logopedie kenbaar worden gemaakt, ten aanzien van Let’s Speak Logopedie .

 

Indien door omstandigheden, zoals maar niet beperkt tot te weinig deelnemers, een bepaalde opleiding of training onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal Let’s Speak Logopedie trachten binnen afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende training of opleiding op een latere datum. Indien een vervanging niet mogelijk is en Let’s Speak Logopedie de opleiding of training annuleert zal Let’s Speak Logopedie het deelnamegeld restitueren aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever heeft dan recht op een terugbetaling van de reeds betaalde cursusgelden.

 

In geen geval kunnen tekortkomingen die het gevolg zijn van niet-conform materiaal of laattijdige aanlevering aanleiding geven tot prijsvermindering, herinlassing of schadevergoeding onder welke vorm ook.

 

Let’s Speak Logopedie draagt geen verantwoordelijkheid voor beschadiging tijdens het behandelen van door de Opdrachtgever verstrekt materiaal.

 

Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Let’s Speak Logopedie deze naar beste kunnen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap nakomen.

 

Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Let’s Speak Logopedie het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden zonder dat zij de Opdrachtgever daarvan op de hoogte dient te stellen. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Deze Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten. Let’s Speak Logopedie mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden en zal de Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor de Opdrachtgever redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, krijgt de Opdrachtgever de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de betreffende mededeling. Beide Partijen zullen dan een minnelijke regeling treffen waarbij Let’s Speak Logopedie een oplossing voor de bezwaren aanreikt.

 

Let’s Speak Logopedie zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van communicatie van de Opdrachtgever en ondersteuning op afstand per e-mail, tijdens reguliere kantooruren.

 

Indien Let’s Speak Logopedie , hetzij op verzoek van de Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, meer werk moet verrichten dan is overeengekomen in de offerte of opdrachtbevestiging, is Let’s Speak Logopedie gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten na overleg met de klant in rekening te brengen. In Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de meerkosten die Let’s Speak Logopedie in rekening wenst te brengen, heeft de Opdrachtgever het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de Opdrachtgever gehouden is het tot dusver uitgevoerde werk door Let’s Speak Logopedie te vergoeden.

 

Vanwege de aard van het werk dat Let’s Speak Logopedie uitvoert, is er geen garantie op uurwerk. Elk uur dat Let’s Speak Logopedie werkt is factureerbaar, ongeacht de uitkomst van het genoemde werk. Hoewel Let’s Speak Logopedie aanbevelingen zal doen over de hoeveelheid inspanningen die nodig zijn om een oplossing te implementeren of een probleem op te lossen, is het aan Opdrachtgever om Let’s Speak Logopedie te laten weten of er een limiet is voor het aantal uren dat Let’s Speak Logopedie per opdracht doorbrengt.

 

Let’s Speak Logopedie heeft het recht zich in het geval van een onvoorziene omstandigheid of in geval van overmacht door een derde te laten vervangen.


Indien er bij de uitvoering van het lopende contract nieuwe wensen voortvloeien, welke buiten de gemaakte afspraken vallen, worden deze aangemerkt als zijnde een nieuwe opdracht. Let’s Speak Logopedie behoudt zich het recht voor om de uitvoering van deze nieuwe wensen uit te stellen totdat eerdere overeenkomsten afgehandeld zijn.

 

De Opdrachtgever verplicht zich alle gegevens die Let’s Speak Logopedie  nodig heeft ten behoeve van de dienst , op verzoek, ter hand te stellen van Let’s Speak Logopedie en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Heeft de Opdrachtgever binnen een periode van 4 weken niet aan dit verzoek voldaan dan stopt Let’s Speak Logopedie  haar werkzaamheden en is het restant van de overeengekomen hoofdsom direct opeisbaar.

 

Artikel 7. Levering en Levertijd

 

De door Let’s Speak Logopedie te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en wordt in overleg met de klant vastgesteld. De door Let’s Speak Logopedie opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.

 

Door Let’s Speak Logopedie opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking en kunnen nimmer als fatale termijnen gelden. Door enkel het overschrijden van een leveringstermijn raakt Let’s Speak Logopedie niet van rechtswege in verzuim.

 

Indien de levering vertraging oploopt, of een audit/coaching/offline opleiding wegens ziekte of andere omstandigheden verplaatst dient te worden, zal Let’s Speak Logopedie de Opdrachtgever zo snel mogelijk, schriftelijk of per email, doch binnen de 24 uur voor aanvang van de coaching of audit, daarvan in kennis stellen.

 

Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Let’s Speak Logopedie , na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

 

Indien de overschrijding van een overeengekomen levertijd wordt veroorzaakt door overmacht, wordt de overeengekomen levertijd verlengd met de tijd dat de overmacht duurt. Let’s Speak Logopedie is in geval van overmacht tevens gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

 

De Opdrachtgever is gehouden datgene te doen om een tijdige levering door Let’s Speak Logopedie mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren.

 

Aan de leveringsplicht van Let’s Speak Logopedie zal, behoudens tegenbewijs, voldaan zijn zodra de door Let’s Speak Logopedie geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangebo     den.

 

De al dan niet finale betaling indien sprake van een voorschot houdt in dat de Opdrachtgever de levering als conform beschouwt. Zo niet zal de betaling van een bestelling inhouden dat de Opdrachtgever de levering als conform beschouwt.

 

Artikel 8. Onderhoudswerkzaamheden

 

Let’s Speak Logopedie waarborgt dat zij haar systemen goed beheert en volgens de regels van de kunst beveiligt teneinde een optimale service te bieden. Onder onderhoud wordt verstaan het nemen van maatregelen gericht op de instandhouding van de levering van Diensten, waaronder doch niet uitsluitend het uitvoeren van updates, het uitbreiden van capaciteit, het herstellen van onvolkomenheden, het verhelpen van veiligheidslekken, het waarborgen van veiligheid van de systemen, het wijzigen van configuratie-instellingen, het vervangen, vernieuwen, fysiek verplaatsen, fysiek schoonhouden of fysiek verplaatsen van (onderdelen van) systemen, het plaatsen van nieuwe hardware, het doorvoeren van verbeteringen om de beschikbaarheid van de systemen zo hoog mogelijk te houden en werkzaamheden aan fysieke racks, bekabeling, routers en switches. Technisch Onderhoud met mogelijke onderbreking van de dienst wordt voorafgaandelijk op aan de Opdrachtgever aangekondigd, zonder dat de Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding verkrijgt. In geval van hoogdringendheid, bijvoorbeeld omdat het de systemen nadelig zou beïnvloeden of de veiligheid in gevaar zou brengen wordt dit uitgevoerd zonder overleg met de Opdrachtgever. Eventuele nadelige gevolgen hiervan kunnen niet op Let’s Speak Logopedie worden verhaald.

 

Artikel 9. Duur

 

De duur van de Overeenkomst is die tijdsspanne die nodig is om de Diensten te leveren.

 

Indien de Overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de Overeenkomst in beginsel aangegaan voor een termijn van 12 maanden, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Het recht op tussentijdse opzegging van deze Overeenkomst door Opdrachtgever is uitgesloten, onverminderd het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde.

 

Indien een vaste looptijd voor de Overeenkomst is afgesproken, mag geen van de partijen de Overeenkomst eenzijdig beëindigen voordat de looptijd is verstreken, behalve als er een bijzondere opzeggingsgrond geldt, zoals in artikel 13 nader is omschreven.

 

De Overeenkomst eindigt automatisch wanneer de zaakvoerder van een partij overlijdt.

 

Indien Let’s Speak Logopedie de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de Diensten die zijn opgeschort.

 

Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van Let’s Speak Logopedie op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door Opdrachtgever mag Opdrachtgever uitsluitend dat deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door Let’s Speak Logopedie is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft Let’s Speak Logopedie recht op vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect ontstaat.

 

Het recht tot opschorting in bovengenoemde gevallen geldt voor alle met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten gelijktijdig, ook als Opdrachtgever slechts in verzuim is met betrekking tot één Overeenkomst, en onverminderd het recht van Let’s Speak Logopedie op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

 

Bij gedeeltelijke deelname aan een dienst (bijvoorbeeld cursus of workshop) vindt geen restitutie van de factuur plaats.

 

Toegang tot de online cursussen wordt gegeven voor zolang dat deze producten en diensten worden aangeboden in het aanbod van Let’s Speak Logopedie . Na het einde van de online cursus behoudt de Opdrachtgever het recht om in te loggen op de online leer omgeving. Let’s Speak Logopedie streeft er naar om al het materiaal online te houden. Indien Let’s Speak Logopedie besluit om materiaal te verwijderen of te verhuizen naar een andere website , stelt Let’s Speak Logopedie de Opdrachtgever hier één  maand voorafgaand aan de verwijdering of verhuizing via het bij Let’s Speak Logopedie meest recente bekende email adres op de hoogte.

 

Artikel 10. Herroepingsrecht

 

Wanneer de Opdrachtgever een Consument is, beschikt deze over een termijn van 14 dagen om de Overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen.

 

De termijn van 14 dagen begint te lopen vanaf de dag dat de Overeenkomst werd gesloten of, ingeval van verkoop van goederen, vanaf de dag dat de Consument de goederen fysiek in bezit neemt.

 

Indien de Consument gebruik wenst te maken van dit herroepingsrecht, brengt hij Let’s Speak Logopedie hiervan Schriftelijk op de hoogte binnen de hierboven vermelde termijn. Let’s Speak Logopedie zal de Consument vergoeden van alle ontvangen betalingen en leveringskosten door middel van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de Consument werd gebruikt, vanaf het moment dat alle goederen zijn teruggekregen.

 

Indien Opdrachtgever een B2B-ondernemer en dus rechtspersoon is en de Overeenkomst, heeft de Opdrachtgever niet het recht om de Overeenkomst binnen veertien dagen na ontvangst van het goed Schriftelijk te ontbinden.

 

Opdrachtgever verliest zijn herroepingsrecht ingeval van:

 

 • Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken zoals Materialen die intra-oraal gebruikt worden kunnen om wille van hygiënische redenen niet geretourneerd worden.
 • Producten vervaardigd conform instructies van de consument (maatwerk), zoals aankopen van online opleidingen (masterclasses, webinars, trajecten,... ) die op maat zijn geschreven.
 • Fysieke opleidingen zijn enkel terugbetaalbaar indien en voor zover de Opdrachtgever gebruik maakt van diens herroepingsrecht binnen 30 dagen na het plaatsen van diens bestelling en indien de Opdrachtgever meer dan 60 dagen voor aanvang van de fysieke opleiding de annulatie Schriftelijk heeft laten weten aan Let’s Speak Logopedie, conform de Retourneervoorwaarden.

 

Let’s Speak Logopedie kan diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de Opdrachtgever bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 

De verbintenissen van Let’s Speak Logopedie zijn inspanningsverbintenissen. Let’s Speak Logopedie is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk voor niet behaalde resultaten, behoudens in de gevallen hieronder genoemd, en ten hoogste tot de daarbij vermelde limieten.

 

Let’s Speak Logopedie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van de persoonlijke eigendommen van de klant ten tijde van offline coachings, workshops of audits.

 

Let’s Speak Logopedie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de (on)rechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op onze website of tijdens de diensten wordt aangeboden, of van de externe bronnen die gebruikt worden tijdens de diensten. Let’s Speak Logopedie is niet aansprakelijk voor door de Opdrachtgever dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door Opdrachtgever of enige derde van door Let’s Speak Logopedie verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal) of geleverde Dienst.

 

In het geval van een inbreuk op de Voorwaarden door de Opdrachtgever, behoudt Let’s Speak Logopedie zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen, zoals het tijdelijk of permanent weigeren van toegang tot de Diensten. Deze maatregelen kunnen zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen geen aansprakelijkheid voor Let’s Speak Logopedie met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

 

De Opdrachtgever begrijpt en accepteert dat Let’s Speak Logopedie in geen geval kan aansprakelijk gesteld worden voor enige directe, indirecte, incidentele schade, gevolgschade of morele schade. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot de schade voor winstderving, onderbreking van de bedrijfsvoering, zakelijke reputatie of goodwill, verlies van programma’s of gegevens of andere immateriële schade die voortvloeit uit het gebruik van het onvermogen om de dienst of informatie te gebruiken of een permanente of tijdelijke stopzetting van dergelijke dienst of de toegang tot informatie, of het verwijderen of corruptie van enige inhoud of informatie, of het uitblijven van enige inhoud of informatie op te slaan. De bovenstaande beperking is van toepassing ongeacht of Let’s Speak Logopedie op de hoogte is gesteld of had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade in rechtsgebieden waar de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan.

 

Let’s Speak Logopedie is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website en Let’s Speak Logopedie kan hier niet aansprakelijk voor gesteld worden. Gebreken in de materialen die voor Let’s Speak Logopedie verborgen waren, zullen haar verantwoordelijkheid niet in het gedrang brengen en geen aanspraak op schadevergoeding kunnen veroorzaken.

 

Let’s Speak Logopedie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van misbruik door derden van gegevens die Let’s Speak Logopedie in het kader van de nakoming van de Overeenkomst opslaat en/of verwerkt. Let’s Speak Logopedie is evenmin aansprakelijk voor schade die ontstaat door het verzenden of ontvangen van informatie en/of het voorhanden hebben van informatie op een website.

 

Let’s Speak Logopedie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de data van Opdrachtgever. Tenzij anders Schriftelijk overeengekomen is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor een back-up van alle data die de Opdrachtgever bezit. Dit heeft betrekking op de informatica-infrastructuur (webruimten, computers, mobiele apparaten, virtuele ruimtes, applicaties, etc.). Let’s Speak Logopedie kan dus nooit aansprakelijk gesteld worden voor dataverlies, vertragingen of (stroom- of internet-) onderbrekingen van de geleverde goederen en/of diensten.  Let’s Speak Logopedie logt nooit in op systemen van de Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk gevraagd door de Opdrachtgever middels een Schriftelijk verzoek.

 

Let’s Speak Logopedie is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Let’s Speak Logopedie is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen als deze te wijten zijn aan software of hardware of data of applicaties of andere materialen, die niet door Let’s Speak Logopedie werd geleverd en welke gebrekkig is en/of waarvan Let’s Speak Logopedie niet wist dat die samen met de door haar geleverde producten en/of diensten zou gebruikt worden, of het feit dat anderen dan Let’s Speak Logopedie wijzigingen aan de producten en/of diensten hebben aangebracht.

 

Let’s Speak Logopedie is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en schade wegens door Let’s Speak Logopedie gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een Schriftelijke overeenkomst vormt.

 

De totale aansprakelijkheid van Let’s Speak Logopedie voor schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Let’s Speak Logopedie van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Let’s Speak Logopedie of diens werknemers is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) die Opdrachtgever onder de Overeenkomst verschuldigd zal raken, of, indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan zes (6) maanden, een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever in de laatste zes (6) maanden heeft betaald. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan tweeduizend (2.000) euro (exclusief btw) en dit is ten alle tijden beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Let’s Speak Logopedie uitkeert.

Opdrachtgever is jegens Let’s Speak Logopedie aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan. De Opdrachtgever vrijwaart Let’s Speak Logopedie voor alle schade die Let’s Speak Logopedie mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Let’s Speak Logopedie geleverde goederen of diensten, daaronder mede begrepen:

 

 • aanspraken van derden, werknemers van de Opdrachtgever daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van medewerkers (werknemers en/of freelancers) van Let’s Speak Logopedie die ter beschikking zijn gesteld van de Opdrachtgever en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;
 • aanspraken van derden, werknemers van Let’s Speak Logopedie daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf, waaronder begrepen misbruik van de Diensten voor illegale activiteiten op het internet;
 • aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door Let’s Speak Logopedie geleverde producten en diensten indien het gebrek in de materialen voor Let’s Speak Logopedie verborgen was.
 • alle aanspraken van toezichthouders, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens, en/of van betrokkene(n) van wie persoonsgegevens door Let’s Speak Logopedie worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de feiten die de aanspraak ten grondslag liggen aan Let’s Speak Logopedie toerekenbaar zijn.

 

De aansprakelijkheid van Let’s Speak Logopedie wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Let’s Speak Logopedie onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Let’s Speak Logopedie ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Let’s Speak Logopedie in staat is adequaat te reageren. De ingebrekestelling dient binnen 30 dagen na de ontdekking van de schade te zijn ontvangen door Let’s Speak Logopedie .

 

Artikel 12. Overmacht

 

In geval van overmacht is Let’s Speak Logopedie gerechtigd de Overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de Overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

 

Let’s Speak Logopedie is nooit aansprakelijk voor omstandigheden buiten haar wil die tot gevolg hebben dat de uitvoering van de bestelling wordt vertraagd of onmogelijk wordt zoals staking, overstroming, brand, technische problemen in de drukkerij, bedelingsproblemen en andere overmachtsituaties.

 

Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.

 

Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor Let’s Speak Logopedie beschikbaar is, en waar de levering van de Diensten van afhankelijk is, maar waarover Let’s Speak Logopedie geen feitelijke macht of contractuele nakomingsverbintenis kan uitoefenen, storingen in infrastructuur en/of Diensten van Let’s Speak Logopedie die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)DOS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen; tekortkomingen van leveranciers van Let’s Speak Logopedie , die Let’s Speak Logopedie niet kon voorzien en waar Let’s Speak Logopedie diens leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht; gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Opdrachtgever het gebruik heeft voorgeschreven; onbeschikbaarheid van personeelsleden (door ziekte of anderszins); overheidsmaatregelen; algemene vervoersproblemen; stakingen; oorlogen; terroristische dreigingen of aanslagen en binnenlandse onlusten; de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Let’s Speak Logopedie geen invloed kan uitoefenen.

 

Indien een overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

Er vindt geen restitutie plaats van de door Opdrachtgever vooruitbetaalde gelden.

 

Artikel 13. Beëindiging

 

De Opdrachtgever wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:

 

 • de Opdrachtgever een betalingsachterstand van meer dan 2 maanden heeft en/of;
 • de Opdrachtgever heeft moedwillig daden verricht die zijn professionele relaties met Let’s Speak Logopedie , andere bestaande of toekomstige business partners, met haar leveranciers, met haar personeel, met andere klanten of met de overheid in het gedrang brengt, schaadt of onmogelijk maakt en/of;
 • Let’s Speak Logopedie goede gronden heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in de nakoming tekort zal schieten en deze niet voldoet aan een Schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen en/of;
 • de Opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot uitstel van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven en/of;
 • de opdracht, door nalatigheid van de Opdrachtgever, meer dan 6 maanden blijft open staan en/of;
 • de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is en overlijdt.
 • De Opdrachtgever niet reageert op correspondentie via email, telefoon, dan wel aangetekend schrijven

Let’s Speak Logopedie zal wegens deze beeindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 

Indien de Opdrachtgever op moment van ontbinding zoals hierboven bedoeld reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Let’s Speak Logopedie vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op moment van ontbinding direct opeisbaar.

 

Annulering van bestellingen kan alleen na Schriftelijke of elektronische bevestiging van Let’s Speak Logopedie . In geval van annulering heeft Let’s Speak Logopedie het recht om 40% van de overeengekomen prijs van de goederen of diensten in rekening te brengen; dit laat het recht van Let’s Speak Logopedie om geleden schade (bijvoorbeeld gederfde winst) te vorderen, onverlet.

 

De Opdrachtgever kan een bestelling of lopende Overeenkomst niet annuleren of onderbreken. De bestelling zal volledig gefactureerd worden.

 

Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, mag Let’s Speak Logopedie het Account van de Opdrachtgever onmiddellijk opheffen en zal Let’s Speak Logopedie de voor de Opdrachtgever opgeslagen gegevens zo snel mogelijk wissen, tenzij anders overeengekomen. Let’s Speak Logopedie is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.

 

Het wissen van voor Opdrachtgever opgeslagen gegevens gebeurt altijd zonder speciale voorzorgen om het wissen onomkeerbaar te maken.

 

In geval Opdrachtgever enige verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, is Let’s Speak Logopedie zonder enige ingebrekestelling gerechtigd naast opschorting van Diensten geleverde goederen terug te nemen, onverminderd het recht van Let’s Speak Logopedie op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 

Artikel 14. Links naar andere websites

 

De Let’s Speak Logopedie Website  kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen Let’s Speak Logopedie en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.

 

Let’s Speak Logopedie heeft geen controle over externe websites en is daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de Opdrachtgever op de hyperlink klikt, verlaat hij de Let’s Speak Logopedie Website en kan Let’s Speak Logopedie niet meer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

 

Artikel 15. Intellectuele eigendom

 

De Opdrachtgever mag enkel materiaal doorsturen waarvoor hij alle rechten (intellectuele eigendomsrechten, portretrechten enz.) heeft bekomen.

 

Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal) welke door Opdrachtgever aangeleverd wordt aan Let’s Speak Logopedie is eigendom van Opdrachtgever.

 

Alle elementen en gegevens van de website die door de Opdrachtgever aan Let’s Speak Logopedie worden verstrekt voor plaatsing op een webserver, ondermeer alle teksten, beelden, logo's, grafieken, foto's, audio- of videofilms en de updates worden verondersteld de uitsluitende eigendom te zijn en te blijven van de Opdrachtgever. Let’s Speak Logopedie is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de Opdrachtgever op de servers van Let’s Speak Logopedie plaatst. Indien de door Opdrachtgever geplaatste informatie op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving dan zal de Opdrachtgever Let’s Speak Logopedie vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding van derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de Opdrachtgever.

 

Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom - waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht - toe aan Let’s Speak Logopedie . Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Let’s Speak Logopedie daartoe bevoegd. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.

 

Alle door Let’s Speak Logopedie in het kader van de diensten aan de Opdrachtgever verstrekte materialen zoals documentatie, adviezen, rapporten, offertes, strategien, foto’s en teksten, alsmede voorbereidend materiaal zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de Klant of diens organisatie. Het is de Opdrachtgever, ongeacht de wijze daarvan, niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren, of om de producten of diensten te gebruiken voor andere doeleinden dan in eerste instantie in de offerte is overeengekomen.

 

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om op basis van de door of namens Let’s Speak Logopedie verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven, tenzij Let’s Speak Logopedie daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.

 

De inhoud van de website, waaronder maar niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken, en domeinnamen zijn eigendom van Let’s Speak Logopedie en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Let’s Speak Logopedie .

 

In de mate dat deze elementen geheel of gedeeltelijk niet de exclusieve eigendom zijn van de Opdrachtgever, waarborgt de Opdrachtgever dat deze over alle noodzakelijke toelatingen en/of licenties beschikt met het oog op het gebruik van deze elementen. Deze toelatingen moeten, naargelang het geval, slaan op:

 

 • het recht van reproductie op iedere digitale of andere drager, met inbegrip van het recht op de aanpassing nodig voor het transfereren van de ene drager op de andere;
 • het recht op de grafische aanpassing op iedere drager;
 • het recht op elektronische verspreiding evenals, desgevallend, het recht om de drager die deze elementen bevat, te verspreiden;
 • het recht van mededeling aan het publiek, met of zonder draad, met eender welk middel, zoals kabel, satelliet, Internet, met inbegrip van het ter beschikking stellen van het publiek van de elementen op zulke wijze dat elkeen er toegang toe heeft op de plaats en het ogenblik dat hij individueel kiest.

 

De Opdrachtgever vrijwaart Let’s Speak Logopedie tegen alle klachten van derden die zouden beweren een intellectueel of ander tegensprekelijk recht te kunnen doen gelden op enig van de elementen of gegevens. De Opdrachtgever maakt zich sterk voor het feit dat de titularis van de rechten op deze elementen voor de gehele duur van de bestelling afziet van zijn recht zich te verzetten tegen wijzigingen aan deze elementen of tegen hun associatie met andere teksten, verklaringen, elementen, enz. De Opdrachtgever aanvaardt dat Let’s Speak Logopedie in functie van de technische vereisten de opgeslagen elementen kan wijzigen. Dit onverminderd het eventueel recht van de auteur om zich te verzetten tegen wijzigingen die schadelijk kunnen zijn voor zijn eer of voor zijn goede naam.

 

De Opdrachtgever aanvaardt dat Let’s Speak Logopedie alle daden kan stellen die nodig zijn voor de uitvoering van de Diensten, waaronder:

 

 • de gegevens en/of elementen en de updates ervan kopiëren; zowel permanent als tijdelijk, ongeacht de vorm of de drager (onder meer ook elektronisch);
 • deze meedelen en/of ter beschikking stellen van de Internetgebruikers en niet-Internetgebruikers, zoals gebruikers van draadloze netwerken.

 

Tenzij indien en voor zover Schriftelijk anders is overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit deze Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.

 

Het is Let’s Speak Logopedie toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens Materialen. Indien Let’s Speak Logopedie door middel van technische bescherming deze Materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dwingend het tegendeel bepaalt.

 

De klant komt een beperkt publicatierecht toe van de foto’s van de dienst, na volledige betaling van het vooraf overeengekomen factuurbedrag.

 

Let’s Speak Logopedie is gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gemaakte foto’s van de Opdrachtgever te publiceren op de website en/of sociale media kanalen van Let’s Speak Logopedie en/of overige promotionele uitingen van Let’s Speak Logopedie .

 

De door Let’s Speak Logopedie aan de Opdrachtgever verstrekte inloggegevens betreffende de online coaching, trajecten, modules, mogen nooit met derden worden gedeeld.

 

Artikel 16. Geheimhouding

 

Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

 

Let’s Speak Logopedie zal zich inspannen om te vermijden dat zij kennis neemt van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Let’s Speak Logopedie daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Let’s Speak Logopedie zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

 

De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

 

Let’s Speak Logopedie mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

 

Artikel 17. Aantasting geldigheid - nietigheid

 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. In een dergelijk geval zal deze bepaling vervangen worden door een andere geldige en vergelijkbare bepaling.

 

Het nalaten op gelijk welk moment door Let’s Speak Logopedie om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

In geval van tegenstrijdigheid tussen de tekst van de Let’s Speak Logopedie Website of enige andere uiting van Let’s Speak Logopedie en deze Voorwaarden, prevaleren deze Voorwaarden.

 

Artikel 18. Aanvulling en wijziging voorwaarden

 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de Privacy- en Cookieverklaring van Let’s Speak Logopedie.

 

Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Let’s Speak Logopedie kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen, maar verbindt zich ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de Opdrachtgever een bestelling plaatste.

 

Let’s Speak Logopedie behoudt zich het recht voor om de aangeboden producten en diensten op de Let’s Speak Logopedie Website  op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

 

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Wijzigingen worden bekendgemaakt op de Let’s Speak Logopedie Website en Schriftelijk aan Opdrachtgever. Door mededeling van de wijzigingen aan Opdrachtgever treden de nieuwe Voorwaarden in de plaats van de Voorwaarden. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

 

Indien Opdrachtgever een wijziging niet wil accepteren, dient Opdrachtgever dit binnen de tien (10) werkdagen na bekendmaking Schriftelijk gemotiveerd mede te delen aan Let’s Speak Logopedie. Let’s Speak Logopedie kan daarop de wijziging heroverwegen. Indien Let’s Speak Logopedie daarop de wijziging niet intrekt, kan Opdrachtgever tot de datum waarop de nieuwe Voorwarden en/of de nieuwe aanvullende voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

Bepalingen die op specifieke Diensten betrekking hebben, gaan als zij van toepassing zijn, voor boven algemene bepalingen die op alle diensten betrekking hebben. Nadere afspraken tussen Let’s Speak Logopedie en Opdrachtgever prevaleren alleen dan boven deze Voorwaarden en de aanvullende voorwaarden indien deze Schriftelijk zijn en indien dat uitdrukkelijk is bepaald, of onmiskenbaar de bedoeling van beide partijen was.

 

Artikel 19. Bewijs en communicatie

 

De Opdrachtgever aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Iedere communicatie tussen Let’s Speak Logopedie en de Opdrachtgever kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken. De door Let’s Speak Logopedie opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de Opdrachtgever.

 

De Opdrachtgever zal tijdig en gratis alle informatie, gegevens en materiaal dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienst rechtstreeks overmaken aan Let’s Speak Logopedie in een gebruikelijk formaat. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het bekomen van de nodige copyrights, licenties of andere vereiste toestemmingen voor deze aangeleverde informatie, gegevens en materiaal. De Opdrachtgever zal Let’s Speak Logopedie onmiddellijk inlichten bij elke wijziging in naam, adres, e-mail, telefoonnummer, ondernemingsnummer, statuut of verandering van rechtsvorm.

 

Artikel 20. Privacy

 

Alle informatie omtrent welke verwerkingsactiviteiten wij verrichten, de doeleinden van deze verwerkingsactiviteiten, de bewaartermijn, rechtsgronden en welke soort persoonsgegevens wij verwerken, kan u vinden in onze Privacyverklaring, steeds publiekelijk te raadplegen op onze Let’s Speak Logopedie Website  dewelke integraal deel uitmaken van deze Voorwaarden. Heeft u vragen of opmerkingen over onze Privacyverklaring? U kunt ons uw vraag via het online contactformulier versturen.

 

Artikel 21. Gebruik van cookies

 

Door gebruik te maken van onze Let’s Speak Logopedie Website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Voor meer informatie omtrent het gebruik van cookies, voor welke doeleinden zij worden gebruikt en hoelang zij worden bewaard op uw browser, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.

 

Artikel 22. Klachten en Verantwoordelijkheid

 

Klachten met betrekking tot de publicatie moeten schriftelijk worden overgemaakt binnen vijf (5) werkdagen na publicatie. Klachten met betrekking tot de facturen moeten schriftelijk ingediend worden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum met vermelding van het factuurnummer.

 

Vergissingen, drukfouten, slechte of onduidelijke weergave van tekst en/of beeld, een kleinere oplage of bereik dan normaal, kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of prijsvermindering tenzij de Opdrachtgever een opzettelijke of zware fout van Let’s Speak Logopedie bewijst.

Onverminderd wat hiervoor bepaald is, zal Let’s Speak Logopedie nooit een grotere schadevergoeding verschuldigd zijn dan de tegenwaarde van de prijs die Let’s Speak Logopedie voor de     opdracht in rekening kon brengen, tenzij het bewijs wordt geleverd van een opzettelijke fout.

 

Artikel 23. Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

 

Het Belgisch recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.

 

Indien een onderdeel van deze Voorwaarden, die de Overeenkomst tussen partijen uitmaken, om welke reden ook onwettig of nietig zou zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de Overeenkomst, tenzij deze zonder dit nietige beding niet zou kunnen voortbestaan.

 

 

Annex I: Modelformulier ter herroeping & Herroepingsvoorwaarden.

 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en mailen als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan Let’s Speak Logopedie, entiteit-natuurlijke persoon vertegenwoordigd door Karen Rubbrecht

 

Parnassiaweg 12, 8620 Nieuwpoort

 

BE. 0548.700.195

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Je hebt tot 14 dagen na ontvangst van je pakket de tijd om je retour aan te melden via de website

Alleen zo nemen wij artikelen retour.

 

Zorg dat alle items nog steeds de originele tags en labels hebben en dat ze ongedragen en onbeschadigd zijn. We waarderen dat we de items op dezelfde manier terugkrijgen als jij ze ontvangen hebt.

 

Vergeet niet om het retourformulier in te vullen om je retourlabel aan te vragen.

 

De verantwoordelijkheid voor de retourzending ligt bij jou totdat het pakket ons heeft bereikt, dus vergeet niet om het bewijs van de verzending te vragen wanneer je het pakket gaat verzenden.

Het pakket dient in de originele verpakking, met originele tags en labels, retour worden gestuurd.

Het pakket dient in de originele verpakking, met originele tags en labels, retour worden gestuurd en de artikelen dienen onbeschadigd te zijn en geen gebruikssporen te vertonen.

 

Wanneer retourpakket en teruggestuurde items in goede orde ontvangen en verwerkt zijn, ontvang je een bevestiging via e-mail. We streven naar een terugbetaling binnen 7 werkdagen na verwerking van de retour. Terugbetaling zal in ieder geval binnen de wettelijke termijn van 14 dagen gebeuren.

 

Wij kunnen de goederen niet retour nemen als wij vermoeden dat de artikelen vaker gedragen zijn dan tijdens het passen.

 

Een omruiling van een item is niet mogelijk, je dient de gewenste maat opnieuw online te bestellen op de website.

 

Je hebt tot 14 dagen na ontvangst van je pakket de tijd om je retour aan te melden via de website

Alleen zo nemen wij artikelen retour.

 

Zorg dat alle items nog steeds de originele tags en labels hebben en dat ze ongedragen en onbeschadigd zijn. We waarderen dat we de items op dezelfde manier terugkrijgen als jij ze ontvangen hebt.

 

Vergeet niet om het retourformulier in te vullen om je retourlabel aan te vragen

 

Wij kunnen de goederen niet retour nemen als wij vermoeden dat de artikelen vaker gedragen zijn dan tijdens het passen.

 

De bestelling mag tot 14 dagen na ontvangst mits opgave van reden retour gestuurd worden. De kosten voor het sturen van je retourpakket zijn voor eigen rekening. De verantwoordelijkheid voor de retourzending ligt bij jou totdat het pakket ons heeft bereikt, dus vergeet niet om het bewijs van de verzending te vragen wanneer je het pakket gaat verzenden.

 

We vragen voor het retourneren te werken met Bpost voor BE en te werken met PostNL voor NL & LU.

 

Heb je een beschadigd product ontvangen of een klacht over een product? Deze artikelen kunnen niet als regulier retourpakket worden verzonden, maar moet gemeld worden bij de klantenservice via customerservice@k-design.com. Omschrijf de klacht zo duidelijk mogelijk en vermeld het ordernummer, artikelnummer en stuur een foto mee van de klacht.

 

Hoe stuur ik mijn bestelling terug?

 

Je kan online via volgende link het artikel retourneren via onze online procedure:

 

LINK RETOUR AANVRAGEN